تلفن های تماس 03132274237 | 09217705878
Email : info@nodacom.ir
شرکت مهندسی نوین داده کاوان مکعب | نوداکام

پروژه هوش کسب و کار علوم پزشکی


پروژه هوش کسب و کار دیتامارت علوم پزشکی استان فارس
پروژه هوش کسب و کار علوم پزشکی

پروژه هوش کسب و کار دیتا مارت های درمانگاه های علوم پزشکی استان فارس