تلفن های تماس 03132274237 | 09217705878
Email : info@nodacom.ir
شرکت مهندسی نوین داده کاوان مکعب | نوداکام

پروژه هوش کسب و کار شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان


در این پروژه ابعاد مختلف داده های سازمانی از بخش های مالی، سامانه اسکادا، اطلاعات سامانه سپتا، اطلاعات حوزه حوادث، اطلاعات تولید و مصرف، اطلاعات امور مشترکین، در قالب یک انباره داده جامع در سازمان پیاده سازی و دشبوردهای متنوع طراحی و به بهره بردار ارائه گردید.
پروژه هوش کسب و کار شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان