تلفن های تماس 03132274237 | 09217705878
Email : info@nodacom.ir
شرکت مهندسی نوین داده کاوان مکعب | نوداکام

مشاوره و طراحی سامانه تله متری شهرداری


مشاوره و طراحی سامانه تله متری شهرداری
مشاوره و طراحی سامانه تله متری شهرداری

مشاوره و طراحی سامانه تله متری شهرداری

پروژه تله متری پساب شهرداری اصفهان با انجام خدمات مهندسی و ارائه مستندات فنی توسط این شرکت انجام و به مرحله نظارت بر اجرای کار پیمانکار رسیده است.